بیمه خانه و خانواده

ردیف شرح نوع خسارت میزان تعهد خسارت (ارقام به ريال) ردیف شرح نوع خسارت میزان تعهد خسارت (ارقام به ريال)
۱ پرسنل کادر فوت ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴ فرزند پرسنل زیر

شش ماه

فوت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
نقص عضو درصدی از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نقص عضو درصدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ همسر پرسنل فوت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بالای

شش ماه

فوت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نقص عضو درصدی از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ نقص عضو درصدی از

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳ آتش سوزی، سیل،زلزله و انفجار متأهلین ساختمان ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵ کارکنان وظیفه سربازان فوت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نقص عضو درصدی از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اموال و اثاثیه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجردین ساختمان ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ درجه داران فوت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اموال و اثاثیه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ نقص عضو درصدی از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

بیمه خانه و خانواده

1. حق بیمه برای کارکنان مجرد ماهیانه 120.000 ريال و حق بیمه برای کارکنان متأهل ماهیانه 150.000 ريال (کسر از فیش حقوقی)
2. خسارت حوادث در جدول فوق از مورخه 97/01/01 به بعد اجرا می گردد.
3. پوشش خسارت بیمه خانه و خانواده برای کارکنان متأهل (سرپرست، همسر و فرزندان) جمعاً: 1.200.000.000 ريال بعلاوه 200.000.000 ريال اموال و اثاثیه منزل جمع خسارت بیمه خانواده: 1.400.000.000 ريال.
4. پوشش خسارت بیمه خانه و خانواده برای کارکنان مجرد 800.000.000 ريال بعلاوه 100.000.000 ريال اموال و اثاثیه منزل جمع کل سرمایه: 900.000.000 ريال.
5. کارکنان جهت برقراری و یا قطع بیمه اختیاری خانه و خانواده به رابطین بیمه ای یگان ها و یا دفاتر سرپرستی بیمه صبا در استان ها مراجعه نمایند.
 

ميزان خسارات پرداخت شده در قالب خانه و خانواده