بیمه خانه و خانواده

شرح نوع خسارت ميزان تعهد خسارت
پرسنل کادر فوت 700,000,000 ريال
نقص عضو درصدي از 300,000,000 ريال
همسر پرسنل فوت 120,000,000 ريال
نقص عضو درصدي از 120,000,000 ريال
فرزند پرسنل زير شش ماه فوت 10,000,000 ريال
نقص عضو درصدي از 10,000,000 ريال
بالاي شش ماه فوت 100,000,000 ريال
نقص عضو درصدي از 100,000,000 ريال
آتش سوزي، سيل، زلزله و انفجار ساختمان 100,000,000 ريال
اموال و اثاثيه 100,000,000 ريال

بیمه خانه و خانواده

کليه کارکنان آجا و خانواده هاي آنان در ازاي کسر مبلغ 110,000 ريال (براي کارکنان متأهل) و 93,400 ريال (براي کارکنان مجرد) تحت پوشش بيمه خانه و خانواده قرار گرفته و از مزاياي آن بهره مند مي شوند. در اين نوع از بيمه کارکنان پايور، همسر، فرزندان، منزل و اثاثيه منزل آنان تحت پوشش قرار گرفته است. لازم به ذکر است که براي کارکنان مجرد فقط پوشش فوت و نقص عضو برقرار است و درصورت درخواست اشخاص و يا نيروها، پوشش هاي ديگر نيز قابل اجرا مي باشد.
 

ميزان خسارات پرداخت شده در قالب خانه و خانواده

جدول

جدول