بر اساس قراردادهای دو جانبه ای که بین موسسه بیمه صبا و بیمه ایران منعقد شده ، کلیه کارکنان آجا و خانواده های آنان می توانند خودروهای شخصی خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه قرارداده و از مزایای ویژه آن که عبارت است از 15 درصد تخفیف و پرداخت ما بقی اقساط به صورت ده ماهه بدون سود ، استفاده کنند .