بیمه مانده بدهکار


(بیمه های عمر زمانی طرح حکمت و غیرطرح حکمت) در حال حاضر کلیه وامهایی که از طریق بانک حکمت ایرانیان و صندوق تعاون و سرمایه گذاری بتاجا به کارکنان پرداخت می شود ، تحت پوشش بیمه مانده بدهکار هستند . بدین که در صورت فوت ، باقیمانده اقساط وام از طریق موسسه بیمه صبا پرداخت می شود و خانواده کارکنان از این بابت تعهدی نخواهند داشت .