بیمه مسئولیت مدنی پزشکان


یکی از پوشش های بیمه که بیمه صبا ارئه نموده است ، بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان است که به صورت اختیاری در نهاجا و بخش هایی از نزاجا و نداجا بر قرار است . یکی از مزیت های موسسه صبا بر سایر بیمه های کشور در این خصوص ، حذف قوانین دست و پاگیر اداری و پرداخت خسارت به شاکیان پیش از جلسه دادگاه ، با توافق طرفین می باشد .