بیمه کارکنان پروازی


کلیه کارکنان پروازی نهاجا ، پداجا و هوانیروز علاوه بر بیمه خانه خانواده ، در صورت فوت یا نقص عضو تا سقف دیه شرعی نزد موسسه بیمه صبا می باشند . ( این امر به درخواست نیروها و با پرداخت حق بیمه اضافه صورت می پذیرد )