جدول تعهدات جدید بیمه خانه و خانواده در سال ۹۷

 

ردیف شرح نوع خسارت میزان تعهد خسارت (ارقام به ريال) ردیف شرح نوع خسارت میزان تعهد خسارت (ارقام به ريال)
۱ پرسنل کادر فوت ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴ فرزند پرسنل زیر

شش ماه

فوت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
نقص عضو درصدی از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نقص عضو درصدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ همسر پرسنل فوت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بالای

شش ماه

فوت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نقص عضو درصدی از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ نقص عضو درصدی از

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳ آتش سوزی، سیل،زلزله و انفجار متأهلین ساختمان ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵ کارکنان وظیفه سربازان فوت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نقص عضو درصدی از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اموال و اثاثیه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجردین ساختمان ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ درجه داران فوت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اموال و اثاثیه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ نقص عضو درصدی از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

  1. حق بیمه برای کارکنان مجرد ماهیانه ۱۲۰/۰۰۰ ريال و حق بیمه برای کارکنان متأهل ماهیانه ۱۵۰/۰۰۰ ريال (کسر از فیش حقوقی)
  2. خسارت حوادث در جدول فوق از مورخه ۹۷/۱/۱ به بعد اجرا می گردد.
  3. پوشش خسارت بیمه خانه و خانواده برای کارکنان متأهل (سرپرست، همسر و فرزندان) جمعاً: ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بعلاوه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال اموال و اثاثیه منزل جمع خسارت بیمه خانواده: ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال.
  4. پوشش خسارت بیمه خانه و خانواده برای کارکنان مجرد ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بعلاوه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال اموال و اثاثیه منزل جمع کل سرمایه: ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال.
  5. کارکنان جهت برقراری و یا قطع بیمه اختیاری خانه و خانواده به رابطین بیمه ای یگان ها و یا دفاتر سرپرستی بیمه صبا در استان ها مراجعه نمایند.