ارزیابی و پرداخت خسارت

 

نوع
حادثه

تعداد

مبلغ
(بريال)

غ ق پ و
کسر و در دست
بررسی

پرونده های
عودتی

پرسنل

فوت

۱۰

۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

 

نقص عضو

۹۴

۹۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۶-۹۱-۱۵

۱۸

جمع

۱۰۴

۴/۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۴

۱۸

همسر

فوت

۴

۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱

 

نقص عضو

۵۸

۲۹۰/۴۰۰/۰۰۰

۳۶

۱

جمع

۶۲

۷۱۰/۴۰۰/۰۰۰

۳۷

۱

فرزند

فوت

۱۴

۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۳-۲

 

نقص عضو

۲۰۳

۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۳

۳

جمع

۲۱۷

۱/۳۵۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۸

۳

وظیفه

فوت

۵

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

نقص عضو

۴۱

۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۲

جمع

۴۶

۱/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۲

آتش
سوزی

 

۵۶

۵۴۷/۰۵۰/۰۰۰

۶۰۲

 

عمر
زمانی مانده
بدهکار

نوع

 

 

 

 

 وام حکمت

۶۶۱

۱/۵۷۰/۲۷۳/۵۷۹

 

 

 وام غیر
حکمت

۴

۷/۱۲۴/۱۶۷

 

 

جمع

۶۶۵

۱/۵۷۷/۳۹۷/۷۴۶

 

 

جمع کل

۱۱۵۰

۱۰/۱۶۲/۸۴۷/۷۴۶

۷۹۱

۲۴

 

بیمه عمر
و سرمایه
گذاری

تعداد
وام های
پرداختی

پرداختی
بابت
اندوخته

پرداختی
بابت
انصرافی

پرداختی
بابت سرمایه
فوت

پرداختی
بابت امراض

تعداد
کارکنان عضو
جدید

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ (ريال)

۱۲

۴٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲

۵۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۰

۶٫۹۶۴٫۶۰۵٫۵۹۸

۰

۰

۵

۱۷۰٫۹۰۷٫۱۹۸

۷۸

۳۷٫۶۳۷٫۲۴۹