گزارش عملکرد موسسه بیمه صبا ( آذر ماه ۹۶)

ارزیابی و پرداخت خسارت

  نوع حادثه تعداد مبلغ (بريال) غ ق پ و کسر و در دست بررسی پرونده های عودتی
پرسنل فوت ۲۳ ۱۱/۳۴۰/۵۸۲/۸۴۹ ۰ – ۵ – ۵
نقص عضو ۲۲۸ ۴/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴ – ۲۶۸ – ۳۸
جمع ۲۵۱ ۱۵/۹۶۰/۵۸۲/۸۴۹ ۳۵۰ ۱۸
همسر فوت ۵ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۰ – ۱ – ۱
نقص عضو ۷۹ ۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ۰ – ۳ – ۳۰
جمع ۸۴ ۹۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵ ۱
فرزند فوت ۲۱ ۹۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ۰ – ۶ – ۶
نقص عضو ۲۱۰ ۷۸۵/۹۰۰/۰۰۰ ۶ – ۲۳ – ۰
جمع ۲۳۱ ۱/۶۹۰/۹۰۰/۰۰۰ ۴۱ ۰
وظیفه فوت ۱۵ ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۰ – ۳ – ۳
نقص عضو ۱۱۵ ۲/۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ۸ – ۶۳ – ۱۳۰
جمع ۱۳۰ ۶/۳۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۷ ۲
آتش سوزی   ۳۷ ۳۵۲/۶۰۸/۰۰۰ ۹۰۸  
عمر زمانی مانده بدهکار نوع      
 وام حکمت ۷۷۵ ۱/۲۰۷/۹۱۶/۴۷۷    
 وام غیر حکمت ۴ ۷/۱۲۴/۱۶۷    
جمع ۷۷۹ ۱/۲۱۵/۰۴۰/۶۴۴    
جمع کل ۱۵۱۲ ۲۶/۵۷۵/۱۳۱/۴۹۳ ۱۵۴۱ ۲۱

بیمه عمر و سرمایه گذاری

تعداد وام های پرداختی پرداختی بابت اندوخته پرداختی بابت انصرافی پرداختی بابت سرمایه فوت پرداختی بابت امراض تعداد کارکنان عضو جدید
تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد
۱۴۲ ۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳ ۹,۵۷۸,۴۱۲,۷۷۹ ۵ ۳۱۷,۰۲۵,۵۰۰ ۴ ۱۴۶,۴۸۱,۹۵۱ ۸۱