ارزیابی و پرداخت خسارت

  نوع حادثه تعداد مبلغ (بريال)
پرسنل فوت ۶ ۲٫۶۱۶٫۶۶۶٫۶۶۶
نقص عضو ۱۷۶ ۳٫۲۹۱٫۶۰۰٫۰۰۰
جمع ۱۸۲ ۵٫۹۰۸٫۲۶۶٫۶۶۶
همسر فوت ۱ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۴۶ ۲۸۳٫۲۰۰٫۰۰۰
جمع ۴۷ ۴۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰
فرزند فوت ۷ ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۹۸ ۳۸۰٫۳۰۰٫۰۰۰
جمع ۱۰۵ ۶۶۰٫۳۰۰٫۰۰۰
وظیفه فوت ۸ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۳۷ ۵۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع ۴۵ ۲٫۵۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰
آتش سوزی   ۵۲۸ ۴٫۴۶۸٫۸۵۰٫۰۰۰
عمر زمانی مانده بدهکار وام پلکانی ۳ ۸٫۱۶۴٫۵۰۲
 وام حکمت ۷۸۴ ۱٫۱۸۴٫۵۵۴٫۵۱۴
 وام غیر حکمت ۴ ۷٫۱۲۴٫۱۶۷
جمع   ۱٫۱۹۹٫۸۴۳٫۱۸۳
جمع کل   ۱۵,۲۱۱,۴۵۹,۸۴۹