ارزیابی و پرداخت خسارت

  نوع حادثه تعداد مبلغ (بريال)
پرسنل فوت ۲۳ ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۴۸۴ ۷٫۴۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰
جمع ۵۰۷ ۲۰٫۶۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰
همسر فوت ۵ ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۸۰ ۴۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰
جمع ۸۵ ۹۵۸٫۸۰۰٫۰۰۰
فرزند فوت ۱۲ ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۲۲۳ ۸۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع ۲۳۵ ۱٫۵۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
وظیفه فوت ۸ ۲٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو ۱۰۴ ۲٫۲۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع ۱۱۲ ۴٫۵۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰
آتش سوزی   ۸۷ ۴٫۲۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰
عمر زمانی مانده بدهکار وام پلکانی ۳ ۱۰٫۶۱۹٫۳۳۶
 وام حکمت ۷۹۳ ۱٫۳۶۳٫۶۳۴٫۶۸۰
 وام غیر حکمت ۴ ۷٫۱۲۴٫۱۶۷
جمع   ۱٫۳۸۱٫۳۷۸٫۱۸۳
جمع کل   ۳۳٫۲۶۸٫۵۷۸٫۱۸۳

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری

تعداد وام های پرداختی پرداختی بابت اندوخته پرداختی بابت انصرافی پرداختی بابت سرمایه فوت پرداختی بابت امراض تعداد کارکنان عضو جدید
تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد مبلغ (ريال) تعداد
۱۲۱ ۳٫۰۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۶ ۶۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵ ۶٫۱۶۳٫۸۲۶٫۰۲۲ ۳ ۲۶۱٫۴۲۱٫۷۱۰ ۱۵ ۵۶۹٫۹۴۵٫۹۶۴ ۶۴