نوع
حادثه

تعداد

مبلغ
(بريال)

غ ق پ و
کسر و در دست
بررسی

پرونده های
عودتی

پرسنل

فوت

۱۰

۳/۸۷۳/۳۳۳/۳۳۴

۵

۴

نقص عضو

۲۴۷

۴/۰۳۲/۰۰۰/۰۰۴

۲۷۵

۲۶

جمع

۲۵۸

۷/۹۰۵/۳۳۳/۳۳۸

۳۰۰

۳۰

همسر

فوت

۴

۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۰

نقص عضو

۷۴

۴۰۳/۲۰۰/۰۰۰

 

۰

جمع

۷۸

۸۸۳/۲۰۰/۰۰۰

 

۰

فرزند

فوت

۱۹

۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۰

نقص عضو

۲۷۹

۱/۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰

 

۴

جمع

۲۹۸

۱/۹۲۶/۰۰۰/۰۰۰

 

۴

وظیفه

فوت

۲۳

۶/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

۰

نقص عضو

۱۱۸

۲/۳۶۰/۷۰۰/۰۰۰

۲۳

۵

جمع

۱۴۱

۸/۳۸۰/۷۰۰/۰۰۰

۲۷

۵

آتش
سوزی

 

۱۲۷

۸/۱۵۴/۹۰۰/۰۰۰

۸۷۵

 

عمر
زمانی مانده
بدهکار

نوع

۳

۱۰/۶۱۹/۳۳۶

 

۰

 وام حکمت

۶۸۱

۱/۳۶۳/۶۳۴/۶۸۰

 

۰

 وام غیر
حکمت

۴

۷/۱۲۴/۱۶۷

 

۰

جمع

۶۸۸

۱/۳۸۱/۳۷۸/۱۸۳

 

۰

جمع کل

۱۵۹۰

۲۸/۶۳۱/۵۱۱/۵۲۱

 

 

 

بیمه عمر
و سرمایه
گذاری

تعداد
وام های
پرداختی

پرداختی
بابت
اندوخته

پرداختی
بابت
انصرافی

پرداختی
بابت سرمایه
فوت

پرداختی
بابت امراض

تعداد
کارکنان عضو
جدید

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

مبلغ
(ريال)

تعداد

۱۳۷

۳٫۶۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱۲

۱۰٫۰۲۵٫۱۵۲٫۷۸۱

۵

۸۱۲٫۰۲۵٫۵۰۰

۴

۱۴۶٫۴۸۱٫۹۵۱

۶۶